อื่นๆปก: รุจ บี้ ดิว เดอะสตาร์
ฉบับที่ 619
16 November 2008
ราคา 80 บาท  35 บาท
ปก  :  สรยุทธ + หลินปิง
ปีที่ 31 ฉบับที่ 730
ราคา 90 บาท  35 บาท


ปก  :  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่ 30 ฉบับที่ 701
ราคา 90 บาท